Vnexpress Quy Nhơn - 4/7 - 21km - Nam

xin chào. Mình có 1 bib giải này (Vnexpress Marathon) - Quy Nhơn - 4/7 - 21km.
Do giải dời lại trùng ngày mình có kỳ thi, không tham gia được nên muốn nhượng lại.
Giá nhượng chỉ cần bằng giá mình mua là được.
Số mình 0902563836