Bán bib trail mộc châu 2021

Mình có 2 bib trail tháng 1 2021 Mộc Châu 21km, gồm khách sạn, muốn chuyển nhượng.
Liên lạc 0919291833. Cám ơn.

1 Like

3 posts were merged into an existing topic: Mua bán BIB - Vietnam Trail Marathon Mộc Châu 2021 (30/01/2021)